header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
ALV

⏰ 25 oktober 2021

Nieuws afbeelding 20-10-2021


UITNODIGING

CMHC | Algemene Leden Vergadering
Maandag 25 oktober 2021 - 20.00 uur @clubhuis

AGENDA

1.   Opening
2.   Mededelingen
3.   Notulen ALV 16 juni 2021 - op te vragen bij de secretaris
4.   Jaarverslagen 2020-2021
    . Sportief
    . Activiteiten
    . Materieel
    . Financieel
5.   Verslag kascontrolecommissie
6.   Vaststellen financieel jaarverslag en verlenen decharge penningmeester en bestuur 2020-2021
7.   Verkiezing bestuursleden
    . Aftredend en niet herkiesbaar: Sanne Ter Burg - vacature
    . Aftredend en herkiesbaar: Jeroen Anbeek
8.   Verkiezing kascommissie
9.   Aanpassing statuten in verband met vereisten KNHB en nieuwe 'Wet Bestuur en 
      Toezicht Rechtspersonen'  - BIJLAGE
10. Vaststellen logo en besluit nieuwe logo op wedstrijdkleding per seizoen 2022/2023
11. Vacatures commissies
12. Preview Lustrum CMHC 50 jaar
13. Rondvraag
14. Sluiting

Machtigingen vooraf melden bij [email protected]

We zorgen voor koffie met wat lekkers.

Fijn dat je komt

Het Bestuur
Bijlage